KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG
Mô thức xây dựng đội ngũ bán hàng kiệt xuất21,22/02/2020
Lãnh đạo bán hàng kiệt xuất10,11,12/04/2020
Nhà bán hàng kiệt xuất20,21,22/03/2020
Quản lý bán hàng kiệt xuất22,23,24/05/2020
Chuyên gia đào tạo27,28,29/02/2020
Tinh hoa dịch vụ08,09,01/05/2020
Bậc thầy telesales09/03/2020