Chu kỳ thành công của 1 người bán hàng

Chu ku1ef3 thu00e0nh cu00f4ng cu1ee7a 1 ngu01b0u1eddi bu00e1n hu00e0ng

Nu1ebfu bu1ea1n muu1ed1n thu00e0nh cu00f4ng trong viu1ec7c bu00e1n hu00e0ng, hu00e3y nu1eafm vu1eefng tu1eebng giai u0111ou1ea1n trong chu ku1ef3 nu00e0y. Nu1ebfu mu1ed9t hou1eb7c vu00e0i giai u0111ou1ea1n mu00e0 bu1ea1n vu1eabn chu01b0a vu1eefng, bu1ea1n vu1eabn cu00f3 thu1ec3 lu00e0 mu1ed9t nhu00e2n viu00ean bu00e1n hu00e0ng, nhu01b0ng bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 nu00e0o phu00e1t triu1ec3n u0111u01b0u1ee3c. Hu1ea7u hu1ebft nhu00e2n viu00ean bu00e1n hu00e0ng u0111u1ec1u cu00f3 khu00f3 khu0103n trong mu1ed9t hou1eb7c hai giai u0111ou1ea1n du01b0u1edbi u0111u00e2y. Vu00ec vu1eady hu00e3y xu00e1c u0111u1ecbnh u0111iu1ec3m yu1ebfu cu1ee7a bu1ea1n vu00e0 tiu1ebfp tu1ee5c lu00e0m viu1ec7c u0111u1ec3 cu1ea3i thiu1ec7n nu00f3, nu00e2ng cao ku1ebft quu1ea3 bu00e1n hu00e0ng.

1. Tu00ecm kiu1ebfm khu00e1ch hu00e0ng tiu1ec1m nu0103ng:
Cu00f4ng ty cu1ee7a bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 quan tu00e2m phu1ea7n u0111u1ea7u tiu00ean cu1ee7a quy tru00ecnh nu00e0y bu1eb1ng cu00e1ch cung cu1ea5p cho bu1ea1n danh su00e1ch khu00e1ch hu00e0ng tiu1ec1m nu0103ng mu00e0 bu1ea1n su1ebd lu00e0m viu1ec7c, hou1eb7c bu1ea1n cu00f3 tru00e1ch nhiu1ec7m tu1ef1 tu00ecm kiu1ebfm cu00e1c khu00e1ch hu00e0ng tiu1ec1m nu0103ng.

2. Thiu1ebft lu1eadp cuu1ed9c hu1eb9n:
u0110u00e3 u0111u1ebfn lu00fac su1eed du1ee5ng nhu1eefng khu00e1ch hu00e0ng tiu1ec1m nu0103ng mu00e0 bu1ea1n thu thu1eadp u0111u01b0u1ee3c trong Giai u0111ou1ea1n 1. Nhiu1ec1u nhu00e2n viu00ean bu00e1n hu00e0ng thu00edch chu1ee7 u0111u1ed9ng gu1ecdi u0111iu1ec7n thou1ea1i cho khu00e1ch hu00e0ng hu01a1n, nhu01b0ng bu1ea1n cu0169ng cu00f3 thu1ec3 u0111u1ebfn gu1eb7p tru1ef1c tiu1ebfp, gu1eedi email, su1eed du1ee5ng phu01b0u01a1ng tiu1ec7n truyu1ec1n thu00f4ng hou1eb7c thu1eadm chu00ed gu1eedi thu01b0 bu00e1n hu00e0ng. Du00f9 bu1ea1n du00f9ng phu01b0u01a1ng phu00e1p nu00e0o u0111u1ec3 cu00f3 cuu1ed9c hu1eb9n vu1edbi khu00e1ch hu00e0ng, bu1ea1n thu01b0u1eddng muu1ed1n gu1eb7p tru1ef1c tiu1ebfp khu00e1ch hu00e0ng u0111u1ec3 bu00e1n hu00e0ng chu1ee9 khu00f4ng phu1ea3i cu1ed1 gu1eafng bu00e1n qua u0111iu1ec7n thou1ea1i.

3. Su00e0ng lu1ecdc khu00e1ch hu00e0ng:
Giai u0111ou1ea1n nu00e0y thu01b0u1eddng diu1ec5n ra tu1ea1i buu1ed5i hu1eb9n chu00ednh thu1ee9c, mu1eb7c du00f9 bu1ea1n cu0169ng cu00f3 thu1ec3 lu1ef1a chu1ecdn khu00e1ch hu00e0ng trong thu1eddi gian liu00ean lu1ea1c ban u0111u1ea7u. Bu1ea1n cu1ea7n xu00e1c u0111u1ecbnh ru1eb1ng khu00e1ch hu00e0ng nu00e0o lu00e0 tiu1ec1m nu0103ng hou1eb7c cu00f3 khu1ea3 nu0103ng su1eb5n su00e0ng mua su1ea3n phu1ea9m cu1ee7a bu1ea1n tru01b0u1edbc khi bu1ea1n du00e0nh nhiu1ec1u thu1eddi gian u0111u1ec3 thuyu1ebft phu1ee5c anh u1ea5y mua su1ea3n phu1ea9m

4. Giu1edbi thiu1ec7u vu00e0 tru00ecnh bu00e0y vu1ec1 su1ea3n phu1ea9m/du1ecbch vu1ee5:
u0110u00e2y lu00e0 giai u0111ou1ea1n nhu00e2n viu00ean bu00e1n hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u su1ea3n phu1ea9m cu1ee7a mu00ecnh vu1edbi ngu01b0u1eddi mua trong quy tru00ecnh bu00e1n hu00e0ng, giai u0111ou1ea1n nu00e0y cu00f3 lu1ebd bu1ea1n su1ebd u0111u1ea7u tu01b0 nhiu1ec1u thu1eddi gian chuu1ea9n bu1ecb nhu1ea5t. Lu01b0u u00fd ru1eb1ng bu1ea1n khu00f4ng chu1ec9 bu00e1n su1ea3n phu1ea9m cu1ee7a mu00ecnh u2013 bu1ea1n cu0169ng bu00e1n chu00ednh mu00ecnh nhu01b0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi tu1ea1o du1ef1ng lu00f2ng tin cho khu00e1ch hu00e0ng. Ngou00e0i ra, bu1ea1n cu00f2n u0111u1ea1i u0111u1ea1i diu1ec7n cho cu00f4ng ty cu1ee7a bu1ea1n, vu00ec vu1eady hu00e3y chu00fa u00fd u0111u1ebfn cu00e1ch u0103n mu1eb7c, hu00ecnh thu1ee9c bu00ean ngou00e0i cu1ee7a mu00ecnh.

5. Giu1ea3i quyu1ebft thu1eafc mu1eafc vu00e0 cu00e1c u00fd kiu1ebfn tru00e1i chiu1ec1u:
u0110u00e2y lu00e0 giai u0111ou1ea1n bu1ea1n phu1ea3i giu1ea3i quyu1ebft cu00e1c mu1ed1i quan tu00e2m cu1ee7a khu00e1ch hu00e0ng tiu1ec1m nu0103ng cu1ee7a bu1ea1n. Bu00ean cu1ea1nh nhu1eefng thu1eafc mu1eafc vu1ec1 tu1ed5ng quan su1ea3n phu1ea9m thu00ec khu00e1ch hu00e0ng cu00f3 thu1ec3 chu1ee7 u0111u1ed9ng u0111u01b0a ra nhu1eefng u00fd kiu1ebfn phu1ea3n u0111u1ed1i trong quu00e1 tru00ecnh giu1edbi thiu1ec7u su1ea3n phu1ea9m. Phu1ea3n u0111u1ed1i thu1ef1c su1ef1 cu00f3 thu1ec3 lu00e0 mu1ed9t du1ea5u hiu1ec7u tu00edch cu1ef1c, nhu1eb1m cho thu1ea5y khu00e1ch hu00e0ng u0111ang xem xu00e9t mua hay u0111u01a1n giu1ea3n lu00e0 u00f4ng u1ea5y khu00f4ng u0111u1ed3ng u00fd vu1edbi nhu1eefng vu1ea5n u0111u1ec1 u0111u00f3.

6. Tu1ed5ng ku1ebft u0111u01a1n hu00e0ng:
Khi bu1ea1n u0111u00e3 tru00ecnh bu00e0y, tru1ea3 lu1eddi cu00e2u hu1ecfi cu1ee7a khu00e1ch hu00e0ng vu00e0 giu1ea3i quyu1ebft cu00e1c phu1ea3n u0111u1ed1i cu1ee7a khu00e1ch hu00e0ng, u0111u00e3 u0111u1ebfn lu00fac gu1ee3i mu1edf nhu cu1ea7u bu00e1n hu00e0ng. u0110u00e2y lu00e0 giai u0111ou1ea1n bu1ecb lu00e3ng quu00ean thu1ee9 hai trong chu ku1ef3 bu00e1n hu00e0ng. u0110iu1ec1u nu00e0y thu1ef1c su1ef1 u0111u00e1ng buu1ed3n, vu00ec u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng u0111iu1ec1u quan tru1ecdng nhu1ea5t. Ngay cu1ea3 nhu1eefng khu00e1ch hu00e0ng ru1ea5t quan tu00e2m vu1ec1 su1ea3n phu1ea9m cu0169ng khu00f4ng cu00f3 cu01a1 hu1ed9i mua hu00e0ng, nu1ebfu bu1ea1n khu00f4ng gu1ee3i mu1edf viu1ec7c bu00e1n hu00e0ng

7. u0110u1ec1 nghu1ecb giu1edbi thiu1ec7u
u0110u00e2y lu00e0 bu01b0u1edbc mu00e0 hay bu1ecb quu00ean lu00e3ng nhu1ea5t. Cu00f3 quu00e1 nhiu1ec1u nhu00e2n viu00ean bu00e1n hu00e0ng cu1ea3m thu1ea5y nhu1eb9 nhu00f5m u0111u1ec3 cu00f3 thu1ec3 bu00e1n u0111u01b0u1ee3c hu00e0ng cu00e0ng su1edbm cu00e0ng tu1ed1t vu00ec su1ee3 ru1eb1ng khu00e1ch hu00e0ng tiu1ec1m nu0103ng su1ebd thay u0111u1ed5i quyu1ebft u0111u1ecbnh cu1ee7a mu00ecnh. u0110iu1ec1u nu00e0y chu01b0a hu1eb3n lu00e0 tu1ed1t nhu1ea5t, hu00e3y nu00ean bu00e1n du1ea7n du1ea7n chu1ee9 khu00f4ng cu1eaft giu1ea3m u0111u1ed9t ngu1ed9t nhu01b0 vu1eady. Hu00e3y cung cu1ea5p cho khu00e1ch hu00e0ng danh thiu1ebfp cu1ee7a bu1ea1n. Hu1ecfi xem anh ta cu00f3 biu1ebft ai khu00e1c cu00f3 nhu cu1ea7u mua hu00e0ng hu00e0ng hu00f3a hou1eb7c du1ecbch vu1ee5 mu00e0 bu1ea1n cung cu1ea5p khu00f4ng.

Mu1ed7i bu1ee9c tranh lu00e0 su1ef1 ku1ebft hu1ee3p hou00e0n hu1ea3o cu1ee7a hu00e0ng ngu00e0n nu00e9t vu1ebd tu1eeb mu1ed9t cu00e2y cu1ecd. Tu01b0u01a1ng tu1ef1, bu1ea1n hu00e3y nhu00ecn viu1ec7c bu00e1n hu00e0ng cu1ee7a bu1ea1n theo cu00e1ch nu00e0y u2013 bu1ea1n chu1ec9 cu00f3 bu1ea3y bu01b0u1edbc u0111u1ec3 vu1ebd nu00ean 1 bu1ee9c tranh lu1edbn vu00e0 bu1ee9c tranh u0111u00f3 chu00ednh lu00e0 ku1ebft quu1ea3 bu00e1n hu00e0ng thu00e0nh cu00f4ng cu1ee7a bu1ea1n. u0110u1ed3ng hu00e0nh vu1edbi bu1ea1n tru00ean con u0111u01b0u1eddng bu01b0u1edbc u0111u1ebfn thu00e0nh cu00f4ng cu00f4ng viu1ec7c bu00e1n hu00e0ng, SalesWorld lu00e0 nu01a1i cung cu1ea5p u0111u1ebfn bu1ea1n nhu1eefng kiu1ebfn thu1ee9c, kinh nghiu1ec7m vu00e0 ku1ef9 nu0103ng tru00ean con u0111u01b0u1eddng bu01b0u1edbc u0111u1ebfn thu00e0nh cu00f4ng.

Liu00ean hu1ec7 vu1edbi chu00fang tu00f4i u0111u1ec3 biu1ebft thu00eam vu1ec1 khou00e1 hu1ecdc u201cBu00e1n hu00e0ng nu1ed9i lu1ef1cu201d vu00e0 lu1ecbch hu1ecdc gu1ea7n nhu1ea5t. Hotline: 0936 499 571 u2013 Email: info@salesworld.vn

Ku1ebeT Nu1ed0I Vu1edaI SALESWORD

Hotline: 0936.499.571-08 22 33 3434
Email: info@salesworld.vn
CSKH: cskh@salesworld.vn
u0110u1ecba chu1ec9: Tu1ea7ng 5, 47 Huu1ef3nh Thu00fac Khu00e1ng, Quu1eadn u0110u1ed1ng u0110a, Hu00e0 Nu1ed9i.

u201cTHIu1ebeU Nu1ed8I Lu1ef0C, Mu1eccI CHIu00caU THu1ee8C Su1ebc TRu1ede Nu00caN Vu00d4 NGHu0128Au201d

-Vu00f5 Vu0103n u0110u1ea3ng-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chu-k-thnh-cng-ca-1-ngi-bn-hng-salesworld-xy-dng-v-chuyn-ha-i-ng-bn-hng